Strona główna
Kandydaci
Studenci
Pracownicy
Absolwenci
Media

Kontakt:

wew. 7281
410 A

Konsultacje (studia stacjonarne)

Konsultacje w semestrze zimowym rok ak. 2014/15
Środa godz. 13,15 - 14,45

Konsultacje (studia niestacjonarne)

Konsultacje semestrze zimowym rok ak. 2014/15
23.11.2014 godz. 9,45 - 10,45 K-ce
24.01.2015 r. godz. 13,00 - 13,30 i godz.15,15 - 16,15 K-ce
19.10.2014 r. godz. 9,45 - 10,45 ROND
15.11.2014 r. godz. 13,00 - 13,30 ROND
7.12.2014 r. godz. 12,00 - 13,30 ROND

Specjalizacja naukowo-badawcza

Rachunkowość finansowa
Sprawozdawczość finansowa
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Polityka bilansowa
Analiza sprawozdań finansowych
Rezerwy w rachunkowości
Wycena w rachunkowości
Prawo bilansowe
Rachunkowość obrotu towarowego
Podatek odroczony w rachunkowości

Zajmowane stanowiska

Współkierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość”
Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Adiunkt w Katedrze Rachunkowości

PUBLIKACJE NAUKOWE:
1.Analiza finansowa. Teoria i zadania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013 r. (współautor E. W. Maruszewska).
2.Wpływ wyceny bilansowej na pomiar wyniku finansowego. [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 130, SGH w Warszawie 2013 r.
3.Determinants of Tangible-Long Lived Assets Upward Revaluations While Adopting IAS/IFRS First Time. Evidence From Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 70 (126), SKw P, Warszawa 2013 r. (wwpółautor A.K. Piosik).
4.Pomiar i prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym. [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości. Pod. red. B. Micherdy i M. Andrzejewskego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Kraków 2013.
5.Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych i jej skutki sprawozdawcze. [w:] Problemy współczesnej rachunkowości. tom2. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61. Zeszyty Naukowe nr 765, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013r.
6.Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej. [w:] Rachunkowość w zarzadzaniu jednostkami gospodarczymi. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58 Zeszyty Naukowe nr 757. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013r.
7.Sprawozdawczość finansowa. Zbiór zadań. Wydanie drugie zmienione i uzupełnione. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 r. (współautorzy M. Głębocka, I. Kumor, M. Strojek- Filus).
8.Aktualizacja wyceny środków trwałych do wartości godziwej [ w:] Środki trwałe - ujmowanie, wycena, prezentacja, (red.) T. Cebrowska, W. Dotkuś. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 225, Wrocław 2012, (współautor I. Kumor).
9.Wycena jako instrument polityki bilansowej. [w:] Rachunkowość .Wybrane problemy naukowo- badawcze. (red.) S. Sojak Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012 r.
10.Wartość godziwa i jej zastosowanie w wycenie bilansowej aktywów i zobowiązań według regulacji krajowego prawa rachunkowości. [w:] Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej. Red. nauk. H. Buk, A. Kostur. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe nr 126. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 r.
11.Rola rezerw tworzonych w rachunkowości w kreowaniu stabilnego rozwoju jednostki gospodarczej. [w:]Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. Tom II. Pr. zb.pod red. St. Owsiaka, WSFiP w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała 2012.
12.Wycena rezerw na świadczenia pracownicze. [w:] Wycena zasobów gospodarczych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Red. nauk. H. Buk „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe nr 82. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 r.
13.Rozrachunki wynikające z działalności operacyjnej. [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. nauk. Z. Messner i J. Pfaff. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
14.Rezerwy w rachunkowości. [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. nauk Z. Messner i J. Pfaff. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
15.Obrót towarowy i jego ewidencyjne ujęcie .[w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. nauk. Z. Messner i J. Pfaff. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
16.Propozycje zmian dotyczące rezerw na zobowiązania w MSSF, [w:] Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Tom I. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1/1 2011, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
17.Metody wyceny rezerw,. [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41. Zeszyty naukowe nr 668. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011 r.
18.Metodologia ustalania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, w: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, (red.) Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2011.
19.Wpływ przyjętych zasad wyceny bilansowej aktywów i pasywów na wartości prezentowane w sprawozdaniu finansowym. [w:] Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu – jakość, wiarygodność, efekty zmian. Red. nauk. J.Ostoj. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku –Białej Nr 1, Bielsko- Biała 2011.
20.Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości, w. Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty naukowe nr 625, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011 r.
21.Konsolidacja sprawozdań finansowych. Zbiór zadań. AE, Katowice 2010 (współautor M. Strojek – Filus).
22.Rachunkowość finansowa. Wydanie trzecie. Praca zbiorowa pod red. Zb. Messnera. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010 r. Udział własny: Udział własny: rozdział 6 „ Rozrachunki ” oraz rozdział 8 „Rezerwy” .
23.Istota i etapy konsolidacji metodą pełną [w:] Konsolidacja sprawozdań finansowych. Praca zbiorowa pod red. H. Buk. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010.
24.Zakres informacyjny korekt w rachunku przepływów pieniężnych. [w:] W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. Tom II. Ryzyko a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych, (red.) J. Ostoj, WSBiF w Bielsku – Białej, Bielsko –Biała 2010.
25.Rozrachunki i rezerwy na zobowiązania. [w:] Rachunkowość finansowa. Zbiór ćwiczeń Wydanie drugie poprawione. Praca zbiorowa pod red. A. Kuzior, M. Rówińskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010 r.
26.Sprawozdawczość finansowa. Zbiór zadań. AE, Katowice 2009 r. (współautorzy M. Głębocka, I. Kumor, M. Strojek- Filus).
27.Metody i modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości\" 53(109), SKw P, Warszawa 2009 r.
28.Zakres informacyjny rachunku zysków i strat według ustawy o rachunkowości i MSSF. [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych. Pr. zb. pod red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2009 r.
29.Zasady ujmowania przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat. [w:] Zintegrowany system dokonań pomiarów w rachunkowości. Pr. zb. pod red. H. Buk, A. Kostur. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 2009 r.
30.Odzwierciedlenie rezerw w sprawozdaniu finansowym. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.” Zeszyty naukowe nr 542, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009 r.
31.Metody i modele wyceny bilansowej aktywów i pasywów „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości\" 53(109), Warszawa, 2009.
32.Odpisy aktualizujące wartość aktywów – wpływ na sprawozdanie finansowe. „Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej.” Red. E. Walińska Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008 r.
33.Odpisy aktualizujące według MSSF i ustawy o rachunkowości. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 52, Katowice 2008 r.
34.Rezerwy według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. „Rachunkowość w teorii i praktyce. Tom 1. Rachunkowość finansowa”. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
35.Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Praca zbiorowa pod red Zb. Messnera. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. Udział własny: rozdział 6 „ Rozrachunki wynikające z działalności operacyjnej”, rozdział 8 „Rezerwy w rachunkowości” oraz rozdział 10 „Obrót towarowy i jego ewidencyjne ujęcie” .
36.Rachunkowość finansowa. Zbiór ćwiczeń. Praca zbiorowa pod red. A. Kuzior i M. Rówińskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007 r. Udział własny: rozdział 2 „Rozrachunki i rezerwy na zobowiązania”.
37.Rachunkowość finansowa. Praca zbiorowa pod red. Zb. Messnera. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006 r. Udział własny: rozdział 6 „ Rozrachunki ” oraz rozdział 8 „Rezerwy” .
38.Sporządzanie skonsolidowanego bilansu oraz rachunku zysków i strat metodą pełną według ustawy o rachunkowości oraz MSR/MSSF. „Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki.” T.II, AE, Katowice 2006 r , (współautor M. Strojek).
39.Odpisy aktualizujące i ich znaczenie w wycenie bilansowej. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.” Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 r. (współautor M. Rówińska).
40.Charakterystyka i czytanie bilansu.[w:] Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red Haliny Buk. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005 r.
41.Metody konsolidacji sprawozdań finansowych. Praca zbiorowa pod red. Haliny Buk. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005 r. (współautor).
42.Aktywa pieniężne jako kategoria inwestycji. „Studia Ekonomiczne” Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 33, Katowice 2005 r.
43.Rachunkowość finansowa. Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Messnera. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004 r. Udział własny: rozdział 6 „ Rozrachunki ” oraz rozdział 8 „Rezerwy” .
44.Rezerwy jako kategoria zobowiązań. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 21;
45.Klasyczne rezerwy rachunkowości i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów cz.1. Monitor Rachunkowości i Finansów, 2004 nr 9.
46.Klasyczne rezerwy rachunkowości i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów cz.2. Monitor Rachunkowości i Finansów, 2004 nr 10.
47.Aktywa pieniężne jako kategoria inwestycji. „ Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń 2003 r.
48.Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości. „Rachunkowość wobec procesów globalizacji”. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002r.
49.Informacje o rezerwach zawarte w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa. „Studia Ekonomiczne”. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 19, Katowice 2001r.
50.Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w świetle polskiego i międzynarodowego prawa rachunkowości. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”t. 57, 2000 r.
51.Metody rozliczania podatków odroczonych w regulacjach polskiego i międzynarodowego prawa rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej t. 56, 2000 r.
52.Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą praw własności. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. 44, 1998 (współautor D. Belok).
53.Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstwa. Zarządzanie. Finanse. Inżynieria, nr 3 1998.
54.Technika konsolidacji sprawozdań finansowych metodą praw własności. Zarządzanie. Finanse. Inżynieria, nr 3 1998 (współautor D. Belok).
55.Zastosowanie metody praw własności według polskich i międzynarodowych standardów konsolidacji sprawozdań finansowych. Zarządzanie. Finanse. Inżynieria, nr 2 1998 (współautor D. Belok).
56.Funkcje pracowników i ich miejsce w przedsiębiorstwie. w: “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 4-6, Kwiecień- Czerwiec 1990.